Hallingdal renovasjon Logo

Hallingdal renovasjon er eit interkommunalt selskap stifta i 1982 og er eigd av kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå.  Selskapet har som formål å drive felles renovasjonsordning på vegner av eigarane og annan naturleg tilknytta verksemd, herunder drive anlegg med forbrenning, fjernvarme og gjenvinning av avfall.  Selskapet skal arbeide for best mogleg rasjonell drift og utnygging av avfallet og halde ein god miljøprofil.

Følgjande aktivitetar er etablert i Kleivi:

  • Avfallsforbrenning med energigjenvinning
  • fjernvarmeanlegg på industriområdet i Kleivi
  • Mottak for sorterte avfallsfraksjonar
  • Mottak for usortert næringsavfall
  • Mottak av farleg avfall
  • Mottak av  EE avfall
  • Mottak av RENAS avfall
  • deponi for restprodukt frå forbrenningsanlegget og reservedeopni.

 

Link til Hallingdal renovasjon: www.hallingdalrenovasjon.no

Hallingdal renovasjon