Industri-/næringstomter med infrastruktur til salgs.

 

Byggeklar næringstomt i nytt felt på sørsida av elva.

Næringstomt, 10 mål, ferdig opparbeidd, for sal eller leige.
Komplett infrastruktur og tilrettelegt for rimeleg fjernvarme.
Henv: Sundbrei Transport ANS v/ Per Egil Sundbrei tlf. 48171721

 

Næringstomter til salgs.

100 mål tomter. Kommunalt vatn og avløp. Fjernvarme.
Tomter frå 5-20 mål. Fleksibel utforming. Sjå tomtedelingsplan her.

   -Prisar på kjøp av næringstomt i Kleivi
     Styret for Kleivi Næringspark har fastsett prisen til kr.120,- pr.m2 tomt.
     Då er det kommunal veg og infrastruktur for vatn, avløp, straum, og fjernvarme
     fram til tomtegrensa.
     I tillegg kjem vanleg tilkoplingsgebyr for infrastrukturen.
    
     Fjernvarme blir levert av Hallingdal Renovasjon IKS.
     Tilkopling av straum blir gjort av Hallingdal Kraftnett AS som har eigne satsar
     for tilkopling.
    
     Kontakt dagleg leiar Torleif Dalseide tlf.46939984 eller 90831443.